หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ตัวแทนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วม กิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs & OTOP Transformation 2019

ตัวแทนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วม กิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs & OTOP Transformation 2019

ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SMEs & OTOP Transformation) ปี 2562 วันที่ 8 และ 9 สิงหาคม 2562 โดยรายชื่อนักศึกษาที่เป็นตัวแทนได้แก่ น.ส.อารีรัตน์ แสงสว่าง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , น.ส.ณิชาพร โปธาคำ สาขาวิชาการจัดการ และ น.ส.พิมพ์ลดา ชุณหไชยพันธุ์ สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)