หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ " คิด ทดลอง ออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design Thinking for Innovation) สำหรับการพัฒนาให้บริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Health) และการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) สำหรับการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

สัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ " คิด ทดลอง ออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design Thinking for Innovation) สำหรับการพัฒนาให้บริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Health) และการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) สำหรับการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ " คิด ทดลอง ออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design Thinking for Innovation) สำหรับการพัฒนาให้บริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Health) และการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) สำหรับการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 13.00-16.45 น. โดยมี ดร. นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นวิทยากร