หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ : สมรรถนะของพยาบาลกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Nurse competencies & Health care innovation)

สัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ : สมรรถนะของพยาบาลกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Nurse competencies & Health care innovation)

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ชั้นปีที่ 4 Section A มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ : สมรรถนะของพยาบาลกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Nurse competencies & Health care innovation) โดย ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช เป็นวิทยากร วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ