Warning: date(): Invalid date.timezone value 'ICT', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/www/home/pages/front-end/activities.php on line 3
หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิด “ศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่”

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิด “ศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่”

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิด “ศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสัมมนาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ นายกษิติกานต์ ปาจุวัง รองปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธาน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรภัทร กิตติวรากูล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ เนื่องด้วย ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567 เพื่อส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กลุ่มเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแกนนำเครือข่าย/ผู้บริโภคในการจัดกิจกรรมรณรงค์และการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่เข้มแข็งระดับพื้นที่ โดยมีความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชน กลุ่ม อสม. และสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งอาสาสมัครของเครือข่ายเฝ้าระวังดังกล่าว จะได้ร่วมกันเฝ้าติดตามรับชม รับฟังสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ และหากพบการกระทำผิดของสื่อ เช่น การโฆษณาที่หลอกลวง ข่าวปลอม เนื้อหาที่รุนแรง ไม่เหมาะสม หยาบคาย ผิดจริยธรรม ศีลธรรม หรือลามกอนาจาร จะทำการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีที่พบเจอ นอกจากนี้ ศูนย์เฝ้าระวังฯ จะมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อรณรงค์ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสื่อฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ สิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และติดตามข่าวสารความรู้ดังกล่าวได้ 2 ช่องทาง คือ แจ้งโดยตรงที่ศูนย์เฝ้าระวังฯ ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาคารประกาศก โทร.053 - 851478 ต่อ 7515 หรือเฟซบุ๊ค : ศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ทางศูนย์เฝ้าระวังสื่อฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในการเปิดรับสื่อ ไม่ถูกล่อลวงโดยง่าย ไม่เปิดรับสื่อจนเกิดความสูญเสีย และตระหนักถึงความสำคัญในการลุกขึ้นมาร้องเรียนเพื่อกำจัดสื่อที่มีพิษภัยออกจากสังคม