Warning: date(): Invalid date.timezone value 'ICT', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/www/home/pages/front-end/activities.php on line 3
หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยพายัพ ยินดีต้อนรับ คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้เกียรติมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถานที่จัด การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มประชาชน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีส่วนร่วมในการออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตย เพื่อให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีความทันสมัย และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) โดยมี อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และพิธีเปิดการรับฟังความคิดเห็นฯ โดย พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง ประธาน คณะทำงาน จากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง “แนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชาธิปไตย โดยจะมีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติตามประเด็นคำถาม สำหรับประชาชนเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และปิดท้ายด้วยการสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพ นอกจากจะเป็นสถานที่จัดงานแล้ว ทางคณะนิติศาสตร์ ยังได้มีส่วนร่วมในการจัดส่งอาจารย์และนักศึกษา จำนวน ๓๐ คน เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อีกด้วย