หน้าหลัก     

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Shih-Tung Shu, Ph.D. Professor of Marketing as visiting Professor

teerasak ( 2019-01-15 09:25:26)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย

teerasak ( 2019-01-15 09:21:23)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ จัดบรรยายพิเศษ เรื่องความเสี่ยงและข้อควรรู้ ของการประกันชีวิตควบการลงทุน

onuma ( 2019-01-14 15:23:22)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

kamolpat ( 2019-01-11 16:40:03)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณะจาก Chiangmai Grandview ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

teerasak ( 2019-01-10 15:24:23)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562

teerasak ( 2019-01-10 15:22:47)

อธิการบดี ม.พายัพ กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

teerasak ( 2019-01-08 15:42:17)

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-01-08 15:30:21)

คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-01-08 15:27:56)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณะจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

teerasak ( 2019-01-08 15:24:49)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดงานคริสตมาสคณาจารย์ ในวันนมัสกาพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ

poramaporn ( 2019-01-08 12:16:10)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติ : อัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารโสมสวลี

poramaporn ( 2019-01-08 12:09:04)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อเปิดดำเนินการศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ

superadmin ( 2019-01-07 09:56:08)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่เข้าศึกษาในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561

sukitti ( 2019-01-04 16:03:28)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อธิการบดี ม.พายัพ

teerasak ( 2019-01-04 16:03:24)