หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุงาน และการแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-05-28 14:40:13)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุงาน และการแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-05-28 14:35:30)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคัดลายมือภาษาจีนระดับนานาชาติ

sukitti ( 2021-05-28 13:58:20)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การร่วมทำวิจัย การร่วมจัดประชุมเชิงวิชาการ และความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ กับ ABTS (The Asia Biblical Theological Seminary, Thailand)

sukitti ( 2021-05-24 10:38:48)

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ และคณะ

sukitti ( 2021-05-14 13:11:50)

PIH Hospitel ขอขอบคุณ บริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จำกัด สนับสนุนชุด ISOLATION GOWN PPE จำนวน 50 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และพักฟื้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

sukitti ( 2021-04-26 21:27:27)

PIH Hospitel ต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ โดยมีความพร้อม 100 % ในการรองรับผู้ป่วยกว่า 250 เตียง

sukitti ( 2021-04-23 12:13:45)

เปิดแล้ว Hospitel แห่งแรกของเชียงใหม่ โดย ม.พายัพ จับมือกับ รพ.แมคคอร์มิค รับชุดแรกจาก รพ.สนาม ที่ผ่านการประเมินกว่า 100 คนวันนี้

sukitti ( 2021-04-19 14:06:52)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรมบูรณาการให้ความรู้และข้อมูลทางสุขภาพ ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา พบ.295 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล

sukitti ( 2021-04-05 09:48:54)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับ นายแพทย์ทินกร สถิรแพทย์ และนายแพทย์ Thompson มาเยี่ยมเยียนคณะฯ

sukitti ( 2021-04-05 09:45:23)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้การต้อนรับผู้ทรงวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

sukitti ( 2021-04-05 09:42:23)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท

sukitti ( 2021-04-05 09:38:02)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ทีสอง ปีการศึกษา​ 2563

sukitti ( 2021-04-05 09:33:45)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง

sukitti ( 2021-04-05 09:28:26)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ Mixed Methods Research

sukitti ( 2021-04-05 09:22:17)