Home      Map Address
 


แผนที่ / Location Map

 

 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-1255,0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486
Fax : 053-241983
 
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-1255,0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486
Fax : 053-241983
 
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตธารแก้ว 
ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200