หน้าหลัก      เกี่ยวกับพายัพ - เอกลักษณ์ อัตลักษณ์


เอกลักษณ์

 
     : แหล่งเรียนรู้สากล
     : ความเป็นนานาชาติ (INTERNATIONALIZATION)

     ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยพายัพ หมายถึง DIVERSITY การมีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรจากต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งการมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     INTERNATIONAL COOPERATION & COLLABORATION : การมีความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกพันธกิจ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ

     MOBILITY OF PROGRAMS & STUDENTS : การมีหลักสูตรร่วม หรือการมีกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 
     SERVICE LEARNING & EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES : การเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร การมีค่ายอาสาพัฒนาหรือกิจกรรมบริการสังคมนานาชาติ การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย(campus life)

     TEACHING & LEARNING PROCESS : การมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นนานาชาติ การใช้สื่อการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นสากล มีการเรียนการสอนสองภาษา การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อ

อัตลักษณ์
 
     : พลเมืองโลก 
     : คุณธรรมนำใจ (สัจจะ) รับใช้สังคม (บริการ) วิชาการก้าวหน้า (แหล่งเรียนรู้) พัฒนาสู่สากล (พลเมืองโลก)
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 
     คุณธรรมนำใจ (สัจจะ) หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดหลักคำสอนใน ศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นศาสนิกชนที่ดี มีความประพฤติดีงาม ให้เกียรติ เคารพผู้อื่น รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข
 
     รับใช้สังคม (บริการ) หมายถึง มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตสาธารณะ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     วิชาการก้าวหน้า (แหล่งเรียนรู้) หมายถึง การมีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ มีความสามารถในการ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์มีศักยภาพด้านการวิจัยเชิงบูรณาการ
 
     พัฒนาสู่สากล (พลเมืองโลก) หมายถึง การพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีภาวะ ความเป็นผู้นำ พัฒนาสมรรถนะสากล (ศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวทันโลก) และรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต