หน้าหลัก      เกี่ยวกับพายัพ - วัตถุประสงค์

 

     มหาวิทยาลัยพายัพมีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนนโยบายของชาติในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้  ความสามารถในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เปิดสอน มหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 
          1. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการโดยมิได้แสวงหาผลกำไร (non – profit organization) 
          2. เพื่ออบรมและให้การศึกษาขั้นอุดมศึกษาในแขนงต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป 
          3. เพื่อเป็นการฝึกและเตรียมชนชั้นผู้นำให้กับประเทศ 
          4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติอันดีงาม คือ สร้างและพัฒนาบุคคลให้พร้อมซึ่ง วุฒิภาวะ 
          5. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและส่งเสริมวิชาการ 
          6. เพื่อเป็นแหล่งบริการสังคม 
          7. เพื่อทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ