หน้าหลัก      วิทยาลัย / คณะวิชา / สาขาวิชา


วิทยาลัยนานาชาติ 
 
Undergraduate:
     
Information Technology
     English Communication
     International Business Management
     Hospitality Industry Management

Graduate:
     
Linguistics MA
     TESOL MA
     Peacebuilding PhD

วิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ
     
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
     สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน
     สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
     สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
     สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาลัยดุริยศิลป์ 
     
สาขาวิชาดุริยศิลป์
     สถาบันดนตรี    
 
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
     
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
     Divinity MDiv

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
     
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ 
     
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
     สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์
     
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     สาขาวิชาจิตวิทยา
     
คณะบริหารธุรกิจ
     
สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
     
สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
     
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
     สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
     สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน

คณะนิติศาสตร์ 
     
สาขาวิชานิติศาสตร์