หน้าหลัก      วิทยาลัย / คณะวิชา / สาขาวิชาวิทยาลัยนานาชาติ (International College)
 
Undergraduate:
     
Information Technology
     English Communication
     International Business Management
     Hospitality Industry Management

Graduate:
     
Linguistics MA
     TESOL MA
     Peacebuilding PhD

วิทยาลัยดุริยศิลป์ (College of Music)
     
สาขาวิชาดุริยศิลป์
     สถาบันดนตรี
 
 วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (McGilvary College of Divinity)    
     สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
     Divinity MDiv

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค (McCormick Faculty of Nursing)
     
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmacy)
     
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
     สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences)
     
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
     สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม
     สาขาวิชาจิตวิทยา

คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
     
สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการ
     สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
     
คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)
     
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
     
สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร (Faculty of Accountancy Finance and Banking)
     
สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)
     
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)
     
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์