หน้าหลัก      หน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
     
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักงานอธิการบดี
     
สำนักงานอธิการบดี
     สำนักงานศาสนกิจ
     สำนักบริการวิชาการและวิจัย
     สำนักนิติการ
     สำนักบริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารและการเงิน
     
สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร
     สำนักบริหารการเงิน
     สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
    สำนักทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
     สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
     สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  
     สำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป
     สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
     สำนักหอสมุด

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน     
     สำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ
     หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา
    
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
     
สำนักวิเทศสัมพันธ์
     สถาบันภาษาศาสตร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
     สำนักพัฒนานักศึกษา

สโมสรเจ้าหน้าที่นักงานมหาวิทยาลัยพายัพ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ