หน้าหลัก      เกี่ยวกับพายัพ - แนะนำอธิการบดี


                                                                                            

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ