หน้าหลัก      เกี่ยวกับพายัพ - แนะนำอธิการบดี                                                     

                                                              อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต 
                                                              อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
     •   ตติยดิเรกคุณาภรณ์           5 ธันวาคม พ.ศ. 2553
     •   เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย    5 ธันวาคม พ.ศ. 2534

คุณวุฒิ
     •   Doctor of Philosophy in Educational Policy and Management, Higher Education in Finance (Ph.D.), University of Oregon, 2003
     •   Master of Business Administration (MBA), University of Central Oklahoma, 1995
     •   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526

รางวัลที่ได้รับ
     •   รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560
     •   ใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นสมาชิกดีเด่นที่ให้การสนับสนุนขบวนการเครดิตยูเนี่ยน, ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด, 2556 
     •   โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะนักศึกษาเก่าที่ให้การสนับสนุนคณะมาโดยตลอด, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
     •   Sylff Fellowship Award, The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, Tokyo Foundation, 2002-03
     •   International Student Merit Award, Friendship Foundation for International Students, Oregon, 2001 & 2002
     •   The Most Outstanding International Student of the 1994-95 Award, University of Central Oklahoma, 1995

ประสบการณ์การทำงานและการบริหารภายในมหาวิทยาลัยพายัพ
     •   เริ่มทำงานเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยพายัพเมื่อเดือนพฤษภาคม 2526 เคยเป็นผู้บริหารในตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี และเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
     •   มีผลงานวิจัยจำนวน 12 เรื่องในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา และอยู่ในระหว่างการทำวิจัยอีก 1 เรื่อง
     •   มีงานบริการวิชาการต่อคริสตจักร ชุมชน และสังคม ทั้งภายในและต่างประเทศเป็นประจำสม่ำเสมอ

ตำแหน่งปัจจุบันในการบริหารหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ
     •   ประธานมูลนิธิวิคลิฟไทย (Wycliffe Thai Foundation)
     •   ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการใช้พระกิตติคุณด้วยภาษากำเมือง (ล้านนา) 
     •   กรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
     •   กรรมการโครงการเติมเต็มชีวิตผู้พิการ
     •   ประธานฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมกรรมอุดมศึกษา และกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
     •   President, The Association for Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA)