หน้าหลัก      เรียนจบแล้ว...ทำงานอะไร?

“เรียนจบแล้ว ทำงานอะไรดี”

หนึ่งในคำถามยอดฮิตของผู้ปกครอง และน้อง ๆ นักศึกษา เรียนคณะนี้ สาขานี้ จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง มาดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ
 

    สาขาวิชาการตลาด     

   ➠นักวางแผนการตลาด นักวางแผนการขาย นักวิจัยด้านการตลาด นักการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด นักการจัดการด้านผลิตภัณฑ์ นักขายอย่างมืออาชีพ

 
         

สาขาวิชาการจัดการ 

             1. วิชาเอกการจัดการ  ➠ การจัดการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ผู้จัดการองค์กร งานสำนักงาน

             2. วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ➠ ผู้ประกอบการธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายค่าจ้างและเงินเดือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิจัย นักวิชาการทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์สอนทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

             3. วิชาเอก การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ➠ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการธุรกิจ นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจ เจ้าหน้าที่การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารระดับต้นและ/หรือเจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ เจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักวิชาการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

              ➠ มัคคุเทศก์ เชฟ ผู้ประกอบการทัวร์ ธุรกิจท่องเที่ยวและตัวแทนนำเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้จัดการห้องอาหาร แอร์โฮสเตส

 
     

คณะนิเทศศาสตร์

     ➠ นักสื่อสารมวลชน นักแสดง พิธีกร ช่างภาพ ผู้สื่อข่าว ครีเอทีฟ โปรดิวส์เซอร์ นักประชาสัมพันธ์ นักสร้างสรรค์งานโฆษณา ผู้อำนวยการผลิต ผู้กำกับ นักเขียนบท นักจัดรายการวิทยุ ผู้กำกับด้านศิลป์ ผู้กำกับภาพยนต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษด้านการตลาด ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ นักออกแบบเว็บไซต์ และอาชีพอิสระ ฯลฯ 

 


คณะเศรษฐศาสตร์

         ➠ เศรษฐกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ นักวิชาการงบประมาณ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน นักวิชาการกรมสรรพากร นักวิชาการ การเงินและการคลัง นักวิชาการราชพัสดุ นักวิชาการสหกรณ์ นักวิชาการการขนส่ง นักวิชาการการศึกษา นักพัฒนาชุมชน นักวิจัย อาจารย์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานธนาคาร

 


คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 

       ➠ สาขาวิชาการบัญชี (1ใน 8 อาชีพ ที่เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA) ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาภาษีอากร อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี วิทยากรสถาบันอบรมบัญชี

       ➠ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร นักลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน อาชีพสายจัดการลงทุน อาชีพสายการธนาคาร อาชีพสายธุรกิจประกันภัย ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ อาชีพสายบริหารการเงิน ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

คณะนิติศาสตร์ 

          ➠ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ งานราชการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าพนักงานสรรพากร นายทหารฝ่ายพระธรรมนูญ

 
 
 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

      ➠ ครู อาจารย์สอนทางด้านภาษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกหรือนำเข้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานสำนักงาน งานส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ นักแปล/ล่าม

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

            ➠ ครู อาจารย์สอนทางด้านภาษาจีน พนักงานฝ่ายส่งออกหรือนำเข้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริษัท/ธนาคารฝ่ายต่างประเทศ งานส่งเสริมการขายฝ่ายต่างประเทศ พนักงานโรงแรม ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ นักแปล/ล่าม เลขานุการ

         

  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

         ➠ พนักงานต้อนรับสายการบิน ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น พนักงานธนาคารหรือพนักงานบริษัทฝ่ายต่างประเทศ พนักงานต้อนรับในโรงแรม มัคคุเทศก์ นักแปล ล่าม เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกหรือนำเข้า นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สถานทูต เลขานุการ นักเขียน 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

            ➠ เรียนจบภาษาไทยแล้วมีโอกาสได้งานทำสูง เพราะภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น กองบรรณาธิการ นักประชาสัมพันธ์ อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย อาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ พนักงานต้อนรับ แอร์โฮสเตส เลขานุการ นักเขียน นักแปล/ล่าม เจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุลต่างประเทศ มัคคุเทศก์ ฯลฯ     

        

สาขาวิชาจิตวิทยา

      ➠นักจิตวิทยา ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ครู/อาจารย์ ผู้ให้การปรึกษาในหน่วยงานรัฐ และเอกชน นักจิตวิทยาในงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักบริหารงานบุคคล นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาสังคม
สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม

      ➠ ผู้ประกอบการทางสังคม บุคลากรขององค์กรที่มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บุคลากรขององค์กรภาคประชาสังคมและพลเมือง (NGO) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ นักวิจัย เช่น วิจัยด้านการตลาด วิจัยผู้บริโภค วิจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม วิจัยสังคม – วัฒนธรรม หรือวิจัยประเมินโครงการ นักวิเคราะห์ ด้านการบริหารจัดการนโยบาย และการวางแผน วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของโครงการต่างๆ นักวิชาการประจำหน่วยงาน 

     
 
 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

     ➠ โปรแกรมเมอร์ เว็บมาสเตอร์ เว็บดีไซน์ graphic design วางระบบ network พัฒนา application พัฒนาเกม
 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

       ➠Programmer (IOS Developer, Android Developer, Web Application Developer) Tester ทดสอบระบบ software System analysis วิเคราะห์ระบบ 

     
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

     ➠ นักวางแผนและควบคุมการผลิต ผู้ควบคุมและประกันคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการอาหาร นักธุรกิจ ผู้จัดการร้านอาหาร นักวิจัย นักวิเคราะห์อาหาร โภชนากร

    


คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

            ➠ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจากการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของสภาการพยาบาล ทำงานในสถานบริการทางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียง และโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับจังหวัด และท้องถิ่นบัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตร มีงานทำ 100 %

 


คณะเภสัชศาสตร์

             ➠ เภสัชกรในโรงพยาบาล / ร้านยา โรงงานเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง เภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรการตลาด อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรม
 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

       ➠ ผู้นำศาสนาศริสต์ ศิษยาภิบาล ผู้อภิบาล อนุศาสก อาจารย์ ผู้รับใช้พระเจ้า และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิทยาลัยดุริยศิลป์

    ♫ อาชีพด้านดนตรีส่วนตัว ครูสอนดนตรีในโรงเรียน นักดนตรี นักดนตรีแจ๊ส นักประพันธ์เพลงนักเรียบเรียงเสียงประสาน วาทยกร นักธุรกิจดนตรี นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ ผู้ควบคุมห้องบันทึกเสียง

 
 
 
 

International College


          ➠The Bachelor of Arts in English Communication with a cognate in Communication is an on-campus degree. In this new era of globalization, the effects of information technology have spread to all parts of the world, with English emerging as the predominant language of international business and communication. The development of the Greater Mekhong Sub-region and all of ASEAN as increasingly cohesive trade regions have brought with it a rising demand for highly qualified, multilingual professionals. Fluency in English offers more than individual access to international news, information, and knowledge. It has also become a vital strategic tool for the economic, political, and social development of any nation, and the young men and women who are comfortable in this language are increasingly in demand. The degree program emphasizes key skills in linguistics, writing, and intercultural communication to help equip future graduates succeed in their chosen careers.


         ➠Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management (HIM)

As more and more people travel, the tourism and hospitality industry worldwide faces an increasing demand for professionals with up-to-date training and strong language skills. This industry in Thailand and throughout ASEAN has experienced remarkable success, and it continues to expand and diversify. Designed to meet the needs of a dynamic industry, Hospitality Industry Management offers a core of specialized business and management studies. The course provides a detailed understanding of the unique features and challenges of the international hospitality and tourism industries and prepares for a career at the heart of the world’s largest and fastest-growing industries.


      ➠Bachelor of Business Administration Program in International Business Management (IBM)

International economies and globalization means businesses are constantly changing to meet new demands. Firms will remain competitive if management can navigate the challenges of changing business environments. Our International Business Management program cultivates professionals that are well trained and prepared to compete and flourish in the face of such changes. An international focus on courses such as management, economics, and entrepreneurship broadens student’s global horizons and provides a unique opportunity to build a career in international business. Whether with a global firm, small or medium sized business, or as an entrepreneur, Payap University’s International Business Management prepares students for the changing global environment.

                   
       ➠Bachelor of Science Program in Information Technology (IT)

The Bachelor of Science Program in Information Technology is set up to develop its graduates with 21st century skills in Information Technology who can work efficiently with others in both government and private sectors, have morality and ethics, and are ready to work in the international level. Our IT program provides both theory and practical programming and network skills.frown