News

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
onuma ( 2019-06-17 16:19:12)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี
sukitti ( 2019-06-17 15:05:22)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate Program for Practical Nursing)
sukitti ( 2019-06-13 21:33:17)

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน
onuma ( 2019-06-07 17:42:41)

ขอแสดงความยินดีกับคุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน
onuma ( 2019-06-07 17:41:14)

All News