News

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561
poramaporn ( 2019-07-19 10:32:09)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ สมรรถนะของพยาบาลกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0
sukitti ( 2019-07-15 13:49:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
sukitti ( 2019-07-15 09:41:29)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
sukitti ( 2019-07-15 09:22:35)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "คิด ทดลอง ออกแบบ เชิงนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ"
sukitti ( 2019-07-15 09:01:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา
sukitti ( 2019-07-10 09:28:54)

All News