Home       News       คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 – 3

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 – 3

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ จัดอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 รับรองหลักสูตรโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อสำเร็จหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร สามารถประกอบวิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 21 พฤษภาคม 2563 และ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง VV 303 อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 5,500 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
     อาจารย์ ดร. พิศมัย กิจเกื้อกูล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนวดไทย อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และสถานที่ที่เหมาะสม ในการสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการนวดไทยให้ดำรงอยู่กับคนไทย จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) เรียนจบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดและประกอบวิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 7102 หรือ 096-5042507