Home       News       มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 รายละเอียด คลิก

มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 รายละเอียด คลิก

     มหาวิทยาลัยพายัพ เลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 ในเดือนพฤศจิกายน นี้ ไปร่วมกับ ครั้งที่ 45 ในเดือนพฤศจิกายน 2565
 
     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมของประเทศไทยและในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ จึงมีมติเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ไปจัดรวมกับพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ในเดือนพฤศจิกายน 2565

     โดยมหาวิทยาลัยพายัพ จะแจ้งรายละเอียดให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต รุ่นที่ 44 ได้ทราบอีกครั้งผ่านการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th ทั้งนี้หากบัณฑิต มหาบัณฑิต รุ่นที่ 44 สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง หรือ ส่งคำร้องให้จัดส่งทางไปรษณีย์
 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366 หรือ registra@payap.ac.th