Home       News       นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปรับหลักสูตรมุ่งดิจิทัล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปรับหลักสูตรมุ่งดิจิทัล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

     อาจารย์ นฤมล วันทนีย์ หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ในยุคที่การสื่อสารปัจจุบันมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทางสาขาวิชาฯ ได้มุ่งหวังที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับหลักสูตรใหม่ เน้นรายวิชาที่มีความหลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาปรับตัวให้ทันโลกแห่งการสื่อสารแบบดิจิทัล และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและสื่อในรูปแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และความชำนาญในการผลิตและการเลือกใช้สื่อได้อย่างครอบคลุม สามารถบูรณาการการสื่อสารได้หลายมิติในยุคของการหลอมรวมสื่อ อีกทั้งยังเน้นให้นักศึกษามีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ตามปณิธาน “สัจจะ – บริการ” อันเป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยพายัพ
   
     นอกจากนี้ หลักสูตรใหม่ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานจากสถานประกอบการจริง เพื่อให้ได้รับความรู้และรับประสบการณ์จากการทำงานแบบมืออาชีพที่แท้จริง สามารถผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์ได้ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นสื่อมวลชนในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ตลอดจนมีทักษะภาษาอังกฤษด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานและทำงานต่อไปในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างรายวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ของนักศึกษา และต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน อย่างเช่น รายวิชาสุนทรียภาพกับความคิดสร้างสรรค์ ศาสตร์การเล่าเรื่องและการรู้เท่าทันสื่อ สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ การสื่อสารกับพลวัตทางสังคม การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สื่อมวลชนในอุษาคเนย์ การผลิตสื่อดิจิทัล สื่อดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การแปลข่าวภาษาต่างประเทศ การผลิตภาพยนตร์ ภาพลักษณ์องค์กร ศิลปะและการออกแบบโฆษณา และการสื่อสารเพื่อประเด็นสาธารณะ เป็นต้น
 
     ส่วนการเลือกโปรแกรมการศึกษานั้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีเส้นทางให้นักศึกษาเลือกเดินตามความฝันและความถนัด 3 เส้นทาง โดยเส้นทางแรก คือ เส้นทาง “การส่งเสริมธุรกิจและองค์กร” เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อนำพาองค์กรธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จ เส้นทางที่สอง คือ “วารสารศาสตร์และบูรณาการ” ที่ผสมผสานงานวารสารศาสตร์แบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์งานด้านวารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมสื่อ และเส้นทางของ “นวัตกรรมการสื่อสาร” สำหรับนักศึกษาที่มีความใฝ่ฝันในการทำงานด้านการผลิตสื่อ จะได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตสื่อเดิมและสื่อดิจิทัลในเชิงลึก เพื่อสื่อสารนวัตกรรมต่าง ๆ ในสังคมอย่างรู้เท่าทันต่อไป ทั้งนี้ ทางสาขาวิชาฯ คาดหวังว่าบัณฑิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  จะต้องมีความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตสื่อแบบหลอมรวม (Convergence) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในฐานะนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
 
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษา ณ งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053 – 851478 ต่อ 240, 241