Warning: date(): Invalid date.timezone value 'ICT', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/www/home/pages/front-end/news.php on line 3
Home       News       คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รอบรับตรง ครั้งที่ 1) คลิกที่นี่

คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รอบรับตรง ครั้งที่ 1) คลิกที่นี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รอบรับตรง ครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ เทียบเท่า รวมทั้งจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 3. กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา
 5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น โรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์หรือคณะกรรมการรับนักศึกษา พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เป็นต้น
หมายเหตุ ไม่จำกัดสิทธิ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี แต่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง อาการตาพร่องสีโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ หากพบว่ามีอาการตาพร่องสี ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียน เนื่องจากวิชาชีพเภสัชกรรมในบางสาขาจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการแยกแยะสีได้
 1. กรณีเป็นผู้สมัครต่างชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้เป็นอย่างดี
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยรับได้ที่งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ download ใบสมัครพิมพ์ใบสมัคร แล้วกรอกด้วยปากกา
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา กรณีระดับมัธยมศึกษา (ปพ.1) (ด้านหน้า และด้านหลัง) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีระดับปริญญาตรี (Transcript) (ด้านหน้า และด้านหลัง) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาการโอนเงินหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาทที่ระบุชื่อผู้สมัคร เช่น ใบสำคัญรับเงิน หรือภาพหน้าจอการโอนเงินทางโทรศัพท์ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบทุกกรณี)
     โดยมีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนี้  
 1. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ หมายเลขบัญชี 405-027083-7 และแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุข้อความ “ค่าธรรมเนียมการสอบคณะเภสัชศาสตร์
 2. ชำระด้วยตนเอง ที่สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 18 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567)
วิธีการสมัครและช่องทางการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 08.30 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 18 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567)
 2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน มาที่
 3. งานรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
                         มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                         อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
                         (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")

หมายเหตุหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
 • คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 053-851478- 86 ต่อ 4203, 4213
 • งานรับนักศึกษา โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 240, 241
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 คณะเภสัชศาสตร์  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รอบรับตรง ครั้งที่ 1)
 
สมัครด้วยตนเอง
งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 15 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 - 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 18 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567 )
สมัครทางไปรษณีย์
 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 8 มีนาคม 2567
(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 22 มีนาคม 2567
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th หรือ www.payap.ac.th

สอบข้อเขียน  5  วิชา ดังนี้
เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และความถนัดทางเภสัชศาสตร์

วันที่ 5 เมษายน 2567 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 เมษายน 2567
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th หรือ www.payap.ac.th
สอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 26 เมษายน 2567
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th หรือ www.payap.ac.th
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และชำระเงินลงทะเบียนเรียน วันที่ 1 - 17 พฤษภาคม 2567
(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์)