หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เน้นสร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เน้นสร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์วิชาชีพจากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสังคม รวมถึงปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยตอบรับการเรียนการสอนยุคการสื่อสารดิจิทัลในปัจจุบันยิ่งขึ้น
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เผยว่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพมุ่งหวังที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมที่มีพลวัตรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ เน้นรายวิชาที่มีความหลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาปรับตัวให้ทันโลกแห่งการสื่อสารแบบดิจิทัล แต่ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและสื่อในรูปแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และความชำนาญในการผลิตและการเลือกใช้สื่อได้อย่างครอบคลุม สามารถบูรณาการการสื่อสารได้หลายมิติในยุคของการหลอมรวมสื่อ อีกทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ตามคำขวัญ “สัจจะ – บริการ” อันเป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยพายัพ 
      นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานจากสถานประกอบการจริง เพื่อให้ได้รับความรู้และรับประสบการณ์จากการทำงานแบบมืออาชีพที่แท้จริง สามารถผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์ได้ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นสื่อมวลชนในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ตลอดจนมีทักษะภาษาอังกฤษด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานและทำงานต่อไปในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ 
      สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบถามรายละเอียด โทร. 053 851478 ต่อ 240 และ 241