หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักศึกษาทั่วไป ม.พายัพ จัดโครงงานจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม พันธกิจแห่งการให้และแบ่งปัน ทำถุงผ้าสำหรับผู้ป่วยติดสาย

สำนักศึกษาทั่วไป ม.พายัพ จัดโครงงานจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม พันธกิจแห่งการให้และแบ่งปัน ทำถุงผ้าสำหรับผู้ป่วยติดสาย

     สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงงานจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม "พันธกิจแห่งการให้และแบ่งปัน"  ทำถุงผ้าสำหรับผู้ป่วยติดสาย ฟรี
     อาจารย์เมตตา พรวรรณะศิริเวช ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เผยว่า รายวิชา สัจจะและบริการ เป็นวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เพื่อปลูกฝังบุคลิกนิสัยนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชน และสังคมตามหลักจริยธรรม คุณธรรม โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ “สัจจะและบริการ” ในการปฏิบัติจริงบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและความสามารถของนักศึกษา
     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักศึกษาทั่วไป โทรศัพท์ 053851478 ต่อ 7333