หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Foot care and Wound Care in Diabetic patient

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Foot care and Wound Care in Diabetic patient

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Foot care and Wound Care in Diabetic patient ระหว่างวันที่ 31 มกราคม –1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
     จากสถานการณ์ปัจจุบัน “เบาหวาน” เป็นโรคที่พบบ่อยทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วรวมทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย แต่โรคแทรกซ้อนที่เกิดกับเท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่พบมากที่สุด คือ แผลเบาหวาน มีผู้ประมาณไว้ว่าร้อยละ 15 ของผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดแผลที่เท้า และทำให้มีอัตราการถูกตัดเท้าสูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 15 - 46 เท่า การเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละปีอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 2 - 10 และแม้ว่าแผลเบาหวานโดยส่วนใหญ่จะให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ แต่ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด ดังนั้นพยาบาลจึงมีส่วนสำคัญในการดูแลและการประเมินแผล เพื่อให้การดูแลแผลที่เท้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเท้า โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะเกิดแผลที่เท้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการAdvance Foot care and Wound Care in Diabetic patient เพื่อพัฒนาบุคลลากรสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานก่อนที่จะเกิดแผลที่เท้า เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว และการลดค่าใช้จ่ายของระบบบริการสุขภาพ
      จึงขอเชิญชวน บุคลลากร สหสาขาวิชาชีพ และพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน ในสถานบริการสุขภาพที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน เข้าร่วมการอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 242532 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่