หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ จัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 30 “Marketing Mega Trends For Thai Market”

สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ จัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 30 “Marketing Mega Trends For Thai Market”

     สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 30” หัวข้อ  “Marketing Mega Trends For Thai Market”  ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
     นางสาวสุวิชาดา ตาดทอง นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ในฐานะประธานโครงการฯ เผยว่า เมกะเทรนด์ (Mega Trends) หมายถึงกระแสแนวโน้มหรือทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ การดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ เช่นระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้คนได้มากยิ่งขึ้น จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทั้งในด้านการผลิตและการให้บริการ
     สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อ แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจต่าง ๆ จึงได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการตลาดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ สำหรับในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ Marketing Mega Trends For Thai Market ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญของธุรกิจระดับชาติและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งได้เรียนรู้การปรับตัวให้ทันกับการตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ โดยนอกจากจะมีการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Marketing Mega Trends For Thai Market” โดยอาจารย์ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (MBM) ให้เกียรติเป็นวิทยากร
     สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 7878