หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

     มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีผลงานทางวิชาการที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (หรือระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562)
3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ความสามารถด้านภาษา (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
ผลทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (อย่างหนึ่งอย่างใด) ดังต่อไปนี้
1. TOEFL ตั้งแต่ 500 คะเเนนขึ้นไป
2. TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
3. IELTS เทียบเท่า ตั้งแต่ 5.5 คะแนนขึ้นไป
4. PAYAP TEST ระดับ B2 หรือมากกว่า
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ภาระด้านงานสอน
2. งานวิจัย
3. งานบริการวิชาการแก่สังคม
4. งานพัฒนานักศึกษา (ที่ปรึกษา/กิจกรรม)
5. ภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัย
 
     สนใจติดต่อสอบถามได้และสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้ เบอร์ติดต่อ 053-851478 ต่อ 312 หรือส่งเอกสารได้ทาง e-mail : person@payap.ac.th