หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

     วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

     อาจารย์ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า วิทยาลัยดุริยศิลป์ มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการดนตรีสากลแบบรอบด้าน เพื่อให้สามารถทำงานด้านดนตรีได้อย่างหลากหลาย  โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี และอุปกรณ์การเรียน ห้องปฏิบัติการทางด้านดนตรีที่ได้รับมาตรฐานสากล และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนในแต่ละยุคสมัยด้วย ในปี 2562 นี้ จึงเปิดหลักสูตร Essential DJ Course   ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์จากบริษัท ไพโอเนีย ประเทศไทย จำกัด ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ 
ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้น ทฤษฎี Mixing การเตรียมพร้อมบนโปรแกรม Rekordbox แนวเพลง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริง ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เคน อชิระ อัศวเดชาฤทธิ์    Classical Pianist / Club DJ ปริญญาโท จาก Guildhall School of Music & Drama ประเทศอังกฤษ
 
     นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนในรายเลือกเสรีได้ ระยะเวลาศึกษา : เทอมละ 30 ชั่วโมง

     สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนเรียนเป็นหลักสูตรระยะสั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          1. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
          2. มีพื้นฐานด้านดนตรีพอสมควร (สามารถทดสอบได้กับครูผู้สอน)
          3. สามารถมาเรียนได้ตามชั่วโมงที่กำหนด
          4. ผู้เรียนบุคคลทั่วไปเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร
          5. ระยะเวลาเรียน : 12 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 5 ครั้ง / ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที (ใช้ห้องซ้อมและอุปกรณ์ในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ) 
          6. ค่าลงทะเบียน :  6,500 บาท 
          7. รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 - 248037