หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอแสดงความยินดีกับคุณรุจน์ พวงวงค์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับคุณรุจน์ พวงวงค์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน

     ขอแสดงความยินดีกับคุณรุจน์ พวงวงค์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน
คุณรุจน์  พวงวงค์ ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริษัท ชาวเล ซีเกรป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่นชั้นนำระดับโลก เป็นบุคคลต้นแบบของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีการประยุกต์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ต่อยอดด้วยการค้นคว้าหาความรู้ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  จนได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์ สาขาผู้ประกอบการ (รุ่นใหม่) ในปี 2561 ซึ่งรางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ 
     เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ คุณรุจน์ พวงวงค์ เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมของสาขาวิชาด้วยดีอยู่เสมอ เป็นที่รักของคณาจารย์และเพื่อนพ้อง เมื่อจบการศึกษาได้ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ได้รับคำชมจากหัวหน้างานตลอดมาว่าเป็นผู้ที่มีวินัย ปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม และเมื่อจำเป็นต้องดูแลกิจการของครอบครัว ก็ได้ใช้ความรู้จากภาคบริการมาสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ความรู้จากการศึกษาเพิ่มเติม จนประสบความสำเร็จในอาชีพ นับเป็นความน่าชื่นชมของมหาวิทยาลัยพายัพ