หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

     มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป สมัครด้วยตเอง ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับ ดังนี้
 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม
     - สาขาวิชาจิตวิทยา
     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
     - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
     - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
     - สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
     - สาขาวิชาการตลาด 
     - สาขาวิชาการจัดการ 
            (-วิชาเอก การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)
            (-วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
            (-วิชาเอก การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
     - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
3. คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร 
     - สาขาวิชาการบัญชี 
     - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 
     - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
     - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
5. คณะเศรษฐศาสตร์
     - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
6. คณะนิเทศศาสตร์ 
     - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
7. คณะนิติศาสตร์ 
     - สาขาวิชานิติศาสตร์

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับนักศึกษา โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 240, 241