หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ ผุดโครงการใหญ่เพื่อพัฒนาการศึกษาและเปิดมิติใหม่ด้านบริการสุขภาพในพื้นที่ผืนใหญ่ของมหาวิทยาลัยพายัพ

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ ผุดโครงการใหญ่เพื่อพัฒนาการศึกษาและเปิดมิติใหม่ด้านบริการสุขภาพในพื้นที่ผืนใหญ่ของมหาวิทยาลัยพายัพ


     มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ เร่งพัฒนาพันธกิจด้านการศึกษาและพันธกิจทางการแพทย์ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ ที่เต็มไปด้วยความท้าทายรอบด้านและการแข่งขันสูง ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพที่ต้องการแสดงถึงความรักของพระเจ้า ความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้า และความเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษยชาติ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ 3 โครงการใหญ่ บนพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวนประมาณ  68  ไร่ 88 ตารางวามุ่งเป้าเสริมความแกร่งพันธกิจด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาการให้บริการและการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุที่มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวของสังคมไทย
 
     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ศาสนาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยพายัพ โดย ดร.อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี ณ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อร่วมกันพัฒนา 3 โครงการใหญ่ ส่งเสริมความแกร่งด้านพันธกิจการศึกษาให้ทันสมัย และสร้างสรรค์พันธกิจบริการทางการแพทย์ที่มุ่งตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมถึงเน้นให้บริการเป็นพิเศษแก่ผู้สูงวัย โดย ดร.อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยอย่างภาคภูมิใจถึง 3 โครงการใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มหาวิทยาลัยพายัพได้ตอบสนองจุดยืนการให้บริการรับใช้สังคมอย่างแท้จริง ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ดำเนินการ 3 โครงการใหญ่ในพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ  ประกอบด้วย
  1. โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์การให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรและดีเยี่ยม พร้อมให้บริการทั้งประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ โดยโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จะเป็นผู้ดำเนินการควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล รวมถึงอาคารบ้านพักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงพยาบาลทั้งหมด โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ประมาณ 19 ไร่ 8 ตารางวา
  2. โครงการจัดตั้งสถาบันดูแลผู้สูงอายุครบวงจร โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ออกแบบการใช้พื้นที่ประมาณ 42 ไร่ 80 ตารางวา เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุมีความปลอดภัยสูงสุด เป็นพื้นที่ที่มีความสงบสุข สะดวกสบาย และสวยงาม
  3. โครงการพัฒนาอาคารผู้วินิจฉัย หอพักนักศึกษาและบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ให้เป็นสถานที่พร้อมสรรพสำหรับการจัดประชุมสัมมนาฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกำกับของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย รวมถึงให้บริการแก่องค์กร หน่วยงานภายนอกอีกด้วย
     โครงการใหญ่ทั้ง 3 จะเริ่มดำเนินการทันที ภายหลังจากที่ผู้บริหารของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ลงนามเรียบร้อยในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันทั้งนี้ ทีมผู้บริหารได้แสดงทัศนะเพิ่มเติมว่ายังจะมีการดำเนินการอีกหลายโครงการ ที่จะเป็นประตูเปิดไปสู่มิติใหม่ของการเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยพลังการให้บริการรับใช้ผู้คนและสังคม มุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย ให้เข้าถึงซึ่งความสมบูรณ์แห่งชีวิต มีความพร้อมที่จะสร้างชีวิตให้เข้มแข็ง และพร้อมที่จะดูแลให้บริการรับใช้ผู้อื่นในสังคมต่อไป สมดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพายัพที่เป็นแหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก นั่นคือ แหล่งเรียนรู้สากล หมายถึง เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และปัญญา ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาคนสู่พลเมืองโลก หมายถึง ปลูกฝังและพัฒนาคนให้มีสมรรถนะความเป็นสากล ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข