หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับสมัคร ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับสมัคร ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับสมัคร ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
     1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
     2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันที่เปิดการศึกษา
     3. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
          3.1 เพศหญิง มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
          3.2 เพศชาย มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
     4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (ไม่ตั้งครรภ์ ไม่มีความผิดปกติทางด้านการได้ยิน ไม่มีภาวะตา บอดสี ไม่มีโรค ความพิการหรือความผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่แพทย์ผู้ตรวจ หรือคณะกรรมการ คัดเลือกนักศึกษาใหม่ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการฝึกปฏิบัติ
     5. สัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้

ขั้นตอน วันที่ เวลา / สถานที่ สมัครทางไปรษณีย์ นำส่งเอกสารประกอบการสมัครมาทางไปรณีย์ ตั้งแต่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563 (ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น. ( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้าม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ทางเว็บไซต์www.payap.ac.th สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
(สอบข้อเขียน 2 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ วิชาภาษาอังกฤษ) เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

หมายเหตุ - สอบข้อเขียน เวลา 08.00 - 10.00 น. - สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.30 - 13.00 น. *พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ 100 บาท* ตรวจร่างกาย เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ถ. แก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ทาง www.payap.ac.th

รายงานตัว ชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษาใหม่ อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 (online) ผ่าน Zoom Cloud meeting plat form 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น.

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยขอรับได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ Download ใบสมัคร แล้วกรอกด้วยปากกา จาก website มหาวิทยาลัยพายัพ www.payap.ac.th
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) (ด้านหน้า และด้านหลัง จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. รูปถ่าย 1 / 2 นิ้ว หน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป