หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกวัยตามแนวชีวิตวิถีใหม่

ม.พายัพ พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกวัยตามแนวชีวิตวิถีใหม่


     มหาวิทยาลัยพายัพ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกวัยตามแนวชีวิตวิถีใหม่ "New Normal" โดยเพิ่มรูปแบบการเรียนรู้ตามความสนใจเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จัดการเรียนการสอนหรืออบรมที่ไม่เน้นปริญญา (Non Degree) สามารถเก็บสะสมในธนาคารหน่วยกิต (Credits Bank) ของมหาวิทยาลัยพายัพ อีกทั้งยังเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์เพื่อขอรับใบปริญญาได้เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร

 


     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีเผยว่า  มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด จึงได้จัดทำหลักสูตรPYU Credit Bank & Non-Degree ธนาคารหน่วยกิตขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการเชื่อมโยงการศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เน้นให้ผู้เรียนสะสมผลการเรียนไว้ในคลังหน่วยกิต ซึ่งในระยะแรกของการเปิดสอน จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ หลากหลายกว่า 13 หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา ได้แก่ พื้นฐานดนตรี พื้นฐานไวโอลิน พื้นฐานดับเบิลเบส พื้นฐานเปียโน พื้นฐานอิเล็กโทนพื้นฐานกีตาร์ พื้นฐานกีตาร์ไฟฟ้า พื้นฐานเบสไฟฟ้า พื้นฐานกลองชุด การประพันธ์เพลง/การเรียบเรียงบทเพลง เสน่ห์ปลายจวัก อาหารไทย/อาหารนานาชาติ และขายออนไลน์ ทำได้ รวยจริง ซึ่งเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปสามารถสมัครเป็นผู้เรียนได้ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ศาสนา หรือสัญชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพยังคงมุ่งมันที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มในอนาคต

     ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์ โทร. 081-9603014 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทกานต์ บุญยการ โทร. 093-1367269 หรือ https://creditbank.payap.ac.th