หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน)

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน)

     คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน) โดยมีรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

          1. การเรียนการสอน
              -  มีการเรียนการสอนแบบ Block course วันเสาร์และวันอาทิตย์ ในหมวดวิชาเฉพาะ ครั้งละ 8 ชั่วโมง เวลา 08.00 –  17.00 น.
              -  กรณีนักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง เวลา 18.00 – 21.00 น.
          2. โครงสร้างของหลักสูตร
              -  จำนวน 135 หน่วยกิต ตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตภาคปกติที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ฯ
          3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
              -  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือ เทียบเท่าทางด้านบัญชี
              -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
          4. รายละเอียด ค่าใช้จ่าย

รายละเอียด ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน
- ค่าเล่าเรียน 18,000 18,000 9,000 18,000 18,000 9,000  
- ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 10,450 7,000 1,700 7,000 7,000 1,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 28,450 25,000 10,700 25,000 25,000 10,700         124,850
     หมายเหตุ  - เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
                     - รวมค่าประกันของเสียหายจำนวน 2,500 บาทซึ่งจะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา
 
กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ,วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ยืนยันกระบวนการเทียบโอนรายวิชา และ เรียนปรับพื้นฐาน ทางสาขาวิชาการบัญชีจะติดต่อไปยังผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร
1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนdownload ใบสมัคร
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.  สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4.  คำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาขาวิชาการบัญชี 053-851478 ต่อ 432