หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ เปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เรียนแบบเร่งรัด ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้พร้อมกัน

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เรียนแบบเร่งรัด ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้พร้อมกัน

     ผศ.ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยว่า จากอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกมากขึ้น เพราะต้องรองรับการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวต่างชาติสมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมากขึ้น 
 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาที่หลากหลาย อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย โดยมีการเปิดสอนทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และหลักสูตรระยะสั้น โดยในปัจจุบันมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาศึกษาเป็นจำนวนมาก และในปีนี้ ได้จัดทำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ระยะสั้น 1 ปี เพื่อรองรับชาวต่างประเทศที่ต้องการเรียนภาษาไทยสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ผ่านกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งในห้องเรียน และการศึกษานอกสถานที่ จนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
 
     โดยผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นชาวต่างประเทศที่มีหนังสือเดินทางถูกต้องตามกฎหมาย และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางทักษะภาษาไทยมาก่อน สุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี จำนวน 315 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ระดับคือ Foundation Thai 1 จำนวน 180 ชั่วโมง (ระยะเวลาเรียนระหว่างเดือนกรกฎาคม– ตุลาคม 2563) ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท และ Foundation Thai 2 จำนวน 135 ชั่วโมง มีทัศนศึกษา (Field Trip) 2 ครั้ง (ระยะเวลาเรียนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564) ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท หากสมัครเรียนทั้ง 2 ระยะสามารถชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนเพียง 52,000 บาท
 
     ผู้สนใจติดต่อสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ 
     โทรศัพท์ : 053-851478 , 053-241255 ต่อภายใน 473 
     โทรศัพท์มือถือ 098-815-6657, E-mail : Kiatsuda_999@hotmail.com