หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) เอาใจคนวัย DIGITAL

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) เอาใจคนวัย DIGITAL

     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน : Digital Business and Financial Technology (FinTech) เอาใจคนวัย DIGITAL เริ่มเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยเปิดสอนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 
     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า การเปิดสอนหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินนี้ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการแห่งอนาคตด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ โดยหลักสูตรนี้จะเข้มข้นด้วยศาสตร์และศิลป์ด้านการบริหารธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย “สัจจะและบริการ” อันเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
     นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ นักธุรกิจในยุคดิจิทัล นักธุรกิจ Startup ที่ปรึกษาด้านฟินเทค (FinTech) นักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นักวิจัยทางธุรกิจดิจิทัลและฟินเทค เป็นต้น
 
     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          - รับสมัครทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดย สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า / สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
          - กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 หรือจากการทดสอบจากระบบอื่นที่เทียบเคียงคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ B1
 
     ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) Line ID : fintech-pyu และ We Chat ID: FinTech-PYU
 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ
 
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN DIGITAL BUSINESS AND FINANCIAL TECHNOLOGY
 
ปริญญาและสาขาวิชา 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน)
Bachelor of Business Administration (Digital Business and Financial Technology)
 
โลกธุรกิจสมัยใหม่ ต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการแห่งอนาคตด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน เข้มข้นด้วยศาสตร์และศิลป์ด้านการบริหารธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน เติมเต็มด้วยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มล้นด้วย "สัจจะและบริการ" อันเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
โอกาสทางอาชีพในอนาคต
1. นักธุรกิจในยุคดิจิทัล
2. นักธุรกิจ Startup
3. ที่ปรึกษาด้านฟินเทค (FinTech)
4. นักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล เช่น คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล เป็นต้น
5. นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
6. นักวิจัยทางธุรกิจดิจิทัลและฟินเทค
 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 หรือจากการทดสอบจากระบบอื่นที่เทียบเคียงคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ B1