หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี”

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี”

     ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศนโยบายการใช้ศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” ซึ่งได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าว ได้มีการร่างแผนสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงดนตรี โครงการ Lanna Music to the World ภายใต้การควบคุมของอาจารย์บฤงคพ วรอุไร อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีการคัดเลือกนักดนตรีเชียงใหม่ฝีมือดี ผลิตและบันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่ในระดับโลก เป็นการส่งเสริมให้นักดนตรีล้านนาได้เป็นที่รู้จักในวงการ World Music ของโลกในระดับเดียวกับ Kitaro, Yanni และดึงดูดผู้สนใจในดนตรีล้านนาเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ เป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทางหนึ่งด้วย
 
     วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะสถานศึกษาด้านดนตรีชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนมาแล้ว 45 ปี มีห้องบันทึกเสียงที่ทันสมัย บุคลากรมีศักยภาพในการแสดงดนตรีในระดับมาตรฐานสากล  จึงได้จัดโครงการ “ดนตรีล้านนาสู่เวทีโลก” (Lanna Music to the World) เพื่อสนับสนุนโครงการเชียงใหม่เมืองดนตรี ร่วมมือกันผลิตผลงานดนตรีล้านนาร่วมสมัย ที่แสดงออกถึงฝีมือการบรรเลงและมาตรฐานการผลิต สามารถเผยแพร่ออกสู่วงการดนตรี World Music ของโลกได้ โดยได้เชิญ ครูแอ๊ด ภาณุทัต อภิชนาธง ศิลปินล้านนา เป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลง และบุคลากรของวิทยาลัยดุริยศิลป์ ช่วยในการเรียบเรียงเสียงประสาน (back up) ภายใต้การควบคุมของ Mr. Michael Zager โปรดิวเซอร์ ที่มีผลงานในระดับโลก
 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์บฤงคพ วรอุไร โทร. 065 539 7466