หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ)

การจัดการเรียนการสอน

     - จัดการเรียนการสอนแบบ ทวิภาค (2 ภาคการศึกษา) และภาคฤดูร้อน ต่อปีการศึกษา
     - เรียนในวันศุกร์ (เวลา17.00-21.00 น.) และวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 08.00-17.00 น.)
     - เรียนแบบหลักสูตร Block Course เรียนจบ 1 วิชา สอบเก็บเกรดได้เลย
     - หน่วยกิตรวม 135 หน่วยกิต จบที่เกรด 2.00 ขึ้นไป 
     - เป็นหลักสูตรเดียวกับภาคปกติ รับรองมาตรฐานโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     - เรียนจบแล้วสามารถนำคุณวุฒิไปใช้ในตำแหน่งงาน สอบใบอนุญาตว่าความ (ทนาย) ก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพกฎหมาย (อัยการ ผู้พิพากษา) งานด้านกฎหมาย (นิติกร ตำรวจ) และงานด้านธุรกิจ (สำนักงานกฎหมาย ที่ปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ) เป็นต้น
 
รายละเอียด ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม
ตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
(ภาคฤดูร้อน)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
(ภาคฤดูร้อน)
- ค่าเล่าเรียน 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 10,000  
- ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 16,150 5,000  1,700 7,500 5,000 1,700
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)  36,150 25,000 11,700 27,500 25,000 11,700    137,050
หมายเหตุ -*** เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สามารถเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ / ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ***

กำหนดการรับสมัคร   
สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น อาคารพันธกร
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบสัมภาษณ์
ณ คณะนิติศาสตร์ อาคารเพนเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว
- ทางคณะนิติศาสตร์ จะติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อนัดสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ - หลังจากที่สอบสัมภาษณ์แล้ว -
 
ข้อมูลเพิ่มเติม คณะนิติศาสตร์ โทร. 053 851478 ต่อ 5102                

เอกสารประกอบการสมัคร

     1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน 
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
     3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
     4. หลักฐานการทำงาน 2 ปี ขึ้นไป เฉพาะผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 หรือเทียบเท่า
            4.4.1 หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
            4.4.2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือ การเขียนบรรยายลักษณะงาน/การทำงาน
 
คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

     คณะกรรมการการคัดเลือกจะติดต่อท่านเพื่อมาสอบสัมภาษณ์
     ท่านสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกและกำหนดการรายงานตัวได้ที่ https://www.payap.ac.th/_admissions-center/ (ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการสัมภาษณ์)
                                        
เอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

     1. สำเนาหลักฐานการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา จากสถาบันเดิม จำนวน 2 ฉบับ
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา / ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ (ขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานทะเบียนประวัติ สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 851478 ต่อ 367)
 
     *เนื่องจากหลักสูตรที่เข้าศึกษาเป็นหลักสูตรนิติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 135 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี จึงได้จัดให้มีการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี หรือวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ในวันที่มารายงานตัวเป็นนักศึกษา (หากไม่ดำเนินการจะทำให้ไม่สำเร็จการศึกษา) โดยมีการดำเนินการดังนี้
 
เอกสารประกอบการเทียบโอนรายวิชา 
           
     1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ให้เตรียมเอกสารดังนี้
            1.1 สำเนาหลักฐานการศึกษาจากสถาบันก่อนหน้า ฉบับจริง พร้อม สำเนา 2 ฉบับ
            1.2 คำอธิบายรายวิชา
            1.3 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 500 บาท
     2. สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. /อนุปริญญา /เคยศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้เตรียมเอกสารดังนี้
            2.1 สำเนาหลักฐานการศึกษาจากสถาบันก่อนหน้า ฉบับจริง พร้อม สำเนา 2 ฉบับ
            2.2 คำอธิบายรายวิชา
            2.3 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 500 บาท
            2.4 หลักฐานการทำงาน
                        2.4.1 หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
                        2.4.2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือ การเขียนบรรยายลักษณะงาน/การทำงาน
     3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้เตรียมเอกสารดังนี้
            3.1 สำเนาหลักฐานการศึกษาจากสถาบันก่อนหน้า ฉบับจริง พร้อม สำเนา 2 ฉบับ
            3.2 คำอธิบายรายวิชา
            3.3 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 500 บาท
            3.4 หลักฐานการทำงาน
                        3.4.1 หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
                        3.4.2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือ การเขียนบรรยายลักษณะงาน/การทำงาน
 
ขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเทียบโอน กรุณาติดต่อ งานประมวลผลการศึกษา สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 851478 ต่อ 373)