หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีการสมัครทางไปรษณีย์ (ถือตราประทับ 31 มีนาคม 2564 เป็นสำคัญ) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 5 เมษายน 2564 ทาง www.payap.ac.th และสอบข้อเขียน 5 วิชา ประกอบด้วย เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จ.เชียงใหม่

     สำหรับผู้สนใจคุณสมบัติของผู้สมัคร
          1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า จากหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
               – กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
               – กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
          2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
          3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น โรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์หรือคณะกรรมการรับนักศึกษาฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เป็นต้น
         4. กรณีเป็นผู้สมัครต่างชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์รับนักศึกษาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 240