หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้นักศึกษาทำประกันด้วยความสมัครใจ ประเภทไม่บังคับ

มหาวิทยาลัยพายัพ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้นักศึกษาทำประกันด้วยความสมัครใจ ประเภทไม่บังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ
เรื่อง เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ)
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564
------------------------

 
                   ด้วยมหาวิทยาลัยพายัพ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้นักศึกษาทำประกันด้วยความสมัครใจ ประเภทไม่บังคับ
                   เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1)  และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
 
                   1. ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
                      1.1 เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของไทยให้ประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย
                      1.2 ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียด้านการประกันอุบัติเหตุ
                      1.3 มีผลงานเคยทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ในสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมาก่อน
 
                   2. เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
                      2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                      2.2 ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
                      ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจต้องแสดงให้เห็นว่าผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจในการสมัคร ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ รับรองสำเนาเอกสาร รวมทั้งเจรจา และทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยพายัพเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ต่าง ๆ
                      2.3 แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
                      2.4 สำเนาหนังสือรับรองผลงานการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกซน หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                      2.5 เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทคาดว่าจะเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 2.3 – 2.5 ให้นำใส่ของเอกสารปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษา (ภาคสมัครใจ) ประจำปีการศึกษา 2564" โดยระบุไว้ที่หน้าซองด้วยว่า "ใบสมัครและใบเสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และ/หรือ ประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ)สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564
 
                      3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
                      ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ ณ สำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN 102 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร. 053-851-478 ต่อ 317 หรือทาง www.payap.ac.th  ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2564 จนถึงวันที่  6  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัยพายัพ รายละเอียดปรากฏตามเงื่อนไขและรายการแนบท้ายนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้
                      กำหนดยื่นซองเสนอราคาให้ยื่นในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ สำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN 102 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                      อนึ่ง มหาวิทยาลัยพายัพสงวนสิทธิ์เป็นเด็ดขาด และแต่โดยฝ่ายเดียวในการวินิจฉัยคุณสมบัติของซองเสนอราคา และ/หรือ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารรายการที่ผู้สนใจยื่นเสนอราคาและมหาวิทยาลัยพายัพทรงไว้ซึ่งสิทธิเป็นเด็ดขาดในการคัดเลือกผู้เสนอราคาตามแต่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
                      4. กำหนดแจ้งผลการเสนอราคา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพสงวนสิทธิในการไม่เปิดเผยการเสนอราคาของผู้เสนอราคา
                      5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าทำสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
                      6. มหาวิทยาลัยพายัพทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเลือกผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดได้ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพเห็นว่าเหมาะสม  เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ โดยไม่จำต้องพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป  ทั้งทรงไว้ซึ่งสิทธิในการยกเลิกการเสนอราคา หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการประกวดราคานั้นอาจเป็นไปโดยไม่สุจริต
                      7. มหาวิทยาลัยพายัพไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงของผู้ยื่นซองเสนอราคา 
 
                               ประกาศ ณ วันที่ 31  มีนาคม  2564
 
 
                                                               อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ
                                                                   รักษาการอธิการบดี