หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       Center for Social Impact ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมอบรมสัมมนา การเล่าเรื่องราวและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจ (Storytelling and Branding in Social Enterprise)

Center for Social Impact ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมอบรมสัมมนา การเล่าเรื่องราวและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจ (Storytelling and Branding in Social Enterprise)

     Center for Social Impact ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมอบรม สัมมนาในหัวข้อเรื่อง การเล่าเรื่องราวและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจ (Storytelling and Branding in Social Enterprise) ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 8.30 – 16.45 น. ณ Center for Social Impact (CSI) มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

     ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับการพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้กรอบ Erasmus+ Capacity Building in Higher Education โครงการ Strengthening Innovative Social entrepreneurship practices for disruptive business setting in Thailand and Myanmar (STEPup) ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ กับ FH JOANNEUM สาธารณรัฐออสเตรีย
 
     ผู้สนใจแจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรมภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ที่เบอร์ โทรศัพท์ภายใน 7280 หรือ 081-3866207 อีเมล์ amishaw.payap.ic@gmail.com