Warning: date(): Invalid date.timezone value 'ICT', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/www/home/pages/front-end/news.php on line 3
หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รอบรับตรงครั้งที่ 1 คลิกที่นี่

คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รอบรับตรงครั้งที่ 1 คลิกที่นี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รอบรับตรง ครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ เทียบเท่า รวมทั้งจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง
 2. กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 3. กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา
 5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น โรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์หรือคณะกรรมการรับนักศึกษา พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เป็นต้น
หมายเหตุ ไม่จำกัดสิทธิ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี แต่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง อาการตาพร่องสี โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ หากพบว่ามีอาการตาพร่องสี ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียน เนื่องจากวิชาชีพเภสัชกรรมในบางสาขาจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการแยกแยะสีได้
 1. กรณีเป็นผู้สมัครต่างชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้เป็นอย่างดี
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยรับได้ที่งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ download ใบสมัคร แล้วกรอกด้วยปากกา
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา กรณีระดับมัธยมศึกษา (ปพ.1) (ด้านหน้า และด้านหลัง) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีระดับปริญญาตรี (Transcript) (ด้านหน้า และด้านหลัง) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาการโอนเงินหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาทที่ระบุชื่อผู้สมัคร เช่น ใบสำคัญรับเงิน หรือภาพหน้าจอการโอนเงินทางโทรศัพท์ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบทุกกรณี)
     โดยมีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนี้  
 1. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ หมายเลขบัญชี 405-027083-7 และแจ้ง ชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุข้อความ “ค่าธรรมเนียมการสอบคณะเภสัชศาสตร์
 2. ชำระด้วยตนเอง ที่สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 18 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567)
วิธีการสมัครและช่องทางการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 08.30 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 18 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567)
 2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน มาที่
 3. งานรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
                         มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
                         อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
                         (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")

หมายเหตุ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
 • คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 053-851478- 86 ต่อ 4203, 4213
 • งานรับนักศึกษา โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 240, 241
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 คณะเภสัชศาสตร์  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รอบรับตรง ครั้งที่ 1)
 
สมัครด้วยตนเอง
งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 15 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 - 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 18 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567 )
สมัครทางไปรษณีย์
 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 8 มีนาคม 2567
(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 22 มีนาคม 2567
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th หรือ www.payap.ac.th

สอบข้อเขียน  5  วิชา ดังนี้
เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และความถนัดทางเภสัชศาสตร์

วันที่ 5 เมษายน 2567 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 เมษายน 2567
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th หรือ www.payap.ac.th
สอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 26 เมษายน 2567
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th หรือ www.payap.ac.th
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และชำระเงินลงทะเบียนเรียน วันที่ 1 - 17 พฤษภาคม 2567
(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์)