Home      News


Warning: date(): Invalid date.timezone value 'ICT', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/www/home/pages/front-end/news_list.php on line 44

ม.พายัพ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง” webmaster ( 2024-04-03 10:58:10)

ม.พายัพ ขอเชิญร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโสประจำปีการศึกษา 2566 webmaster ( 2024-03-29 13:56:42)

- webmaster ( 2024-01-25 10:38:42)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์วิชาชีพจากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน webmaster ( 2023-12-15 09:38:07)

สำนักนิติการ ม.พายัพ รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบม และคำสั่ง-ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพที่สำคัญ สำหรับการค้นคว้า webmaster ( 2021-12-16 14:44:48)