Home      News

“FOSTERING STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILLS AND INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE THROUGH THE USE OF LITERATURE” onuma ( 2019-08-15 17:38:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว sukitti ( 2019-07-30 09:55:22)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป sukitti ( 2019-07-15 09:22:35)

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ เตรียมปรับหลักสูตรรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ด้านการเงินการธนาคาร onuma ( 2019-06-28 17:02:09)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี sukitti ( 2019-06-17 15:05:22)

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน onuma ( 2019-06-07 17:42:41)

ขอแสดงความยินดีกับคุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน onuma ( 2019-06-07 17:41:14)

ขอแสดงความยินดีกับคุณรุจน์ พวงวงค์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน onuma ( 2019-06-07 17:39:43)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ onuma ( 2019-06-07 17:37:50)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ onuma ( 2019-06-06 16:56:58)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสัญชัย กุมาร ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยพายัพ onuma ( 2019-06-06 16:55:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมพัฒนาอาคารสถานที่ครั้งใหญ่ ปรับโฉมใหม่เพื่อต้อนรับปีการศึกษา 2562 onuma ( 2019-05-02 10:02:45)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค sukitti ( 2019-03-19 11:53:39)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มเรียน 1 เมษายน 2562 sukitti ( 2019-03-19 11:21:54)

Communication Arts Faculty, Payap University’s admissions of new students with emphasis on cultivating Communication Arts Professionals. onuma ( 2018-05-22 10:38:53)