Home      News

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) sukitti ( 2023-06-01 09:38:24)

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ IEEE Region 10 Technical Conference (TENCON) 2023 waraporn ( 2023-05-22 10:04:06)

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “100 ปี ร้อยน้ำใจไมล์ที่สอง” ระดมทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล sukitti ( 2023-05-22 09:42:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 waraporn ( 2023-05-22 09:28:11)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริหาร 2565-2566 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 onuma ( 2023-05-16 16:26:39)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “การผลิตผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ sukitti ( 2023-05-16 10:25:43)

สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเรื่อง การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหาร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 onuma ( 2023-05-12 13:06:20)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ sukitti ( 2023-05-12 10:45:52)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Payap Life Long Learning Center รองรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง sukitti ( 2023-02-20 09:36:08)

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปรับหลักสูตรมุ่งดิจิทัล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม sukitti ( 2022-11-26 10:07:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาความสามารถด้านดนตรี เตรียมความพร้อม สร้างทางเลือกในการเรียนต่ออุดมศึกษา sukitti ( 2022-09-06 09:04:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2022-09-05 09:21:33)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท “นิติศาสตรมหาบัณฑิต MASTER OF LAWS PROGRAM สาขาวิชานิติศาสตร์” sukitti ( 2022-07-19 13:37:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION Program sukitti ( 2022-07-19 13:15:42)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.เอก “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย sukitti ( 2022-06-07 10:45:21)