Home      News

มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดพิธีเปิดศูนย์วิจัยการผลิตสารออกฤทธิ์จากกัญชาและพืชสมุนไพร onuma ( 2023-03-17 10:34:53)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รอบรับตรงครั้งที่ 2) sukitti ( 2023-03-03 10:08:25)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Payap Life Long Learning Center รองรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง sukitti ( 2023-02-20 09:36:08)

ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2566 onuma ( 2023-02-17 14:01:48)

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปรับหลักสูตรมุ่งดิจิทัล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม sukitti ( 2022-11-26 10:07:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาความสามารถด้านดนตรี เตรียมความพร้อม สร้างทางเลือกในการเรียนต่ออุดมศึกษา sukitti ( 2022-09-06 09:04:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2022-09-05 09:21:33)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท “นิติศาสตรมหาบัณฑิต MASTER OF LAWS PROGRAM สาขาวิชานิติศาสตร์” sukitti ( 2022-07-19 13:37:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION Program sukitti ( 2022-07-19 13:15:42)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.เอก “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย sukitti ( 2022-06-07 10:45:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ PTE Academic วัดผลทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศ หรือ เพื่อการย้ายถิ่นฐาน sukitti ( 2022-04-29 14:17:07)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED (General Educational Development) เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระบบอเมริกัน (US High School Equivalency Diploma) sukitti ( 2022-03-14 14:12:12)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประหยัด และลดการใช้พลังงาน ด้วยวิธีการง่าย ๆ ที่เราทุกคนสามารถพร้อมใจกันทำได้ ดังนี้ sukitti ( 2022-01-26 09:56:55)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัทซานารุ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดศูนย์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นJPT(Japan Proficiency Test) ที่เชียงใหม่แห่งแรกในภูมิภาค sukitti ( 2022-01-07 08:28:31)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของสังคม sukitti ( 2022-01-07 08:22:09)