หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน) sukitti ( 2021-05-05 22:57:07)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชา* สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ลดการเดินทางในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระลอกใหม่ sukitti ( 2021-05-05 22:53:34)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 13) sukitti ( 2021-04-30 15:42:08)

PIH Hospitel โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ และ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค รับการตรวจเยี่ยมด้านโภชนาการ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ sukitti ( 2021-04-23 12:09:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นรุ่นแรก ภายในปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-04-20 10:02:24)

เปิดแล้ว Hospitel แห่งแรกของเชียงใหม่ โดย ม.พายัพ จับมือกับ รพ.แมคคอร์มิค รับชุดแรกจาก รพ.สนาม ที่ผ่านการประเมินกว่า 100 คน sukitti ( 2021-04-20 09:55:05)

ม.พายัพ ผนึกกำลังร่วมกับ รพ.แมคคอร์มิค พร้อมเสริมหนุนจังหวัดเชียงใหม่เต็มกำลัง เตรียมเปิด Hospitel แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะฟักฟื้น sukitti ( 2021-04-18 09:56:27)

ม.พายัพ และ รพ.แมคคอร์มิค เตรียมความพร้อมเปิด PIH Hospitel แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รับการตรวจทุกระบบตามมาตรฐาน พร้อมให้บริการช่วยเหลือจังหวัดเชียงใหม่รับมือการระบาดของเชื้อโควิด-19 sukitti ( 2021-04-18 09:50:07)

ด่วนที่สุด มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Microsoft Team ได้ ให้ดำเนินการดังนี้ sukitti ( 2021-04-16 10:17:28)

ด่วนที่สุด ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12) sukitti ( 2021-04-15 00:07:06)

Payap University Announcement Guidelines for personnel performance and instruction during the current Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak sukitti ( 2021-04-10 09:16:54)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ sukitti ( 2021-04-09 15:51:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) waraporn ( 2021-02-16 14:29:05)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) sukitti ( 2021-02-09 12:20:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนเรียนฟรี จ่ายเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 5,450 บาท เรียนจบแล้วได้ทำงานทันที sukitti ( 2021-02-09 12:18:30)