หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เรียนแบบเร่งรัด ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้พร้อมกัน sukitti ( 2020-04-07 12:18:31)

ประกาศเรื่อง เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2020-04-02 17:17:09)

มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ จากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) sukitti ( 2020-03-31 13:31:00)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รอบรับตรงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2020-03-31 12:58:45)

Payap University is temporary close and not allow entering the university between March 24 - April 15, 2020 sukitti ( 2020-03-26 13:30:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแจ้งการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และขอให้บุคคลภายนอกงดเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 15 เมษายน 2563 sukitti ( 2020-03-26 13:29:19)

ประกาศ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทางออนไลน์ และทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 15 เมษายน 2563 sukitti ( 2020-03-25 21:57:47)

มหาวิทยาลัยพายัพขอแจ้งช่องทางการติดต่อ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 15 เมษายน 2563 sukitti ( 2020-03-25 11:42:23)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2020-03-24 11:47:31)

Payap University Announcement PREVENTATIVE MEASURES REGARDING COVID-19 (Edition 4) sukitti ( 2020-03-23 19:23:31)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) sukitti ( 2020-03-23 19:22:00)

Payap University Announcement Subject: Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) #3 sukitti ( 2020-03-23 09:54:18)

Payap University Announcement Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) Subject: Operational Protocol for the Period March 18 – 31, 2020 and Summer Semester 2019/20 sukitti ( 2020-03-23 09:52:59)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 – 3 sukitti ( 2020-03-20 14:49:39)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม (Bundit Premium) sukitti ( 2020-03-20 10:32:00)