หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ ขอเชิญสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริหาร 2561 onuma ( 2019-05-16 15:31:03)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจมากมาย สมัครได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป onuma ( 2019-05-16 15:04:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสที่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2561 onuma ( 2019-05-16 15:00:43)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate Program for Practical Nursing) sukitti ( 2019-05-16 10:43:29)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-16 09:19:45)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-16 09:16:23)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 45 ปี มพย. ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-15 16:27:18)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา 20 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ 20 ทุน ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-15 16:12:26)

ม.พายัพ อำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มาติดต่อสอบถาม หรือสมัครเข้าศึกษาต่อนอกเวลาทำการ ที่บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก onuma ( 2019-05-14 16:55:43)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุน 20,000 บาท 45 ทุน เพื่อสร้างผู้นำนักสื่อสารยุคใหม่ onuma ( 2019-05-14 16:47:24)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา 45 ปี คณะละ 45 ทุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-14 13:56:10)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา 45 ปี คณะละ 45 ทุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-14 13:52:28)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา นักบริหารยุคใหม่ ปึการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-14 13:47:50)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา 45 ปี คณะละ 45 ทุน หลักสูตรจิตวิทยา ปึการศึกษา 2562 sukitti ( 2019-05-14 13:43:39)

มหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมพัฒนาอาคารสถานที่ครั้งใหญ่ ปรับโฉมใหม่เพื่อต้อนรับปีการศึกษา 2562 onuma ( 2019-05-02 10:02:45)