หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561 poramaporn ( 2019-07-19 10:32:09)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ สมรรถนะของพยาบาลกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 sukitti ( 2019-07-15 13:49:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2019-07-15 09:41:29)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป sukitti ( 2019-07-15 09:22:35)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "คิด ทดลอง ออกแบบ เชิงนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ" sukitti ( 2019-07-15 09:01:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา sukitti ( 2019-07-10 09:28:54)

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ รับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง ชาย หรือ หญิง จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2019-07-10 09:25:29)

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ เตรียมปรับหลักสูตรรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ด้านการเงินการธนาคาร onuma ( 2019-06-28 17:02:09)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี sukitti ( 2019-06-17 15:05:22)

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน onuma ( 2019-06-07 17:42:41)

ขอแสดงความยินดีกับคุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน onuma ( 2019-06-07 17:41:14)

ขอแสดงความยินดีกับคุณรุจน์ พวงวงค์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน onuma ( 2019-06-07 17:39:43)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ onuma ( 2019-06-07 17:37:50)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ onuma ( 2019-06-06 16:56:58)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสัญชัย กุมาร ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยพายัพ onuma ( 2019-06-06 16:55:21)