หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการตลาดต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์ FRIENDS Teahouse และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ห้อง PC116 อาคารเพ็นเทคอสต์ sukitti ( 2021-05-31 09:52:54)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน อีกทางเลือกหนึ่งแก่นักเรียนให้ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการทดสอบระบบอเมริกัน sukitti ( 2021-05-31 09:50:05)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดสอนหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง (Health Care Manager for Older or Dependent Persons 130 hours) sukitti ( 2021-05-24 10:44:55)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน sukitti ( 2021-05-16 23:26:18)

มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นรุ่นแรก ภายในปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-05-16 21:17:19)

มหาวิทยาลัยพายัพ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกวัยตามแนวชีวิตวิถีใหม่ sukitti ( 2021-05-16 21:14:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขานรับนโยบาย จ.เชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน sukitti ( 2021-05-16 21:12:08)

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน) sukitti ( 2021-05-05 22:57:07)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 13) sukitti ( 2021-04-30 15:42:08)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ sukitti ( 2021-04-09 15:51:46)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) sukitti ( 2021-02-09 12:20:11)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” sukitti ( 2021-02-09 11:57:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาเข้าชมคลิปเพื่อทำใบงานได้ที่นี่ sukitti ( 2021-02-05 11:53:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2020-12-08 09:29:46)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ รับมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน จากบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) เสริมกำลัง พัฒนาคนดนตรี สู่มาตรฐานสากล sukitti ( 2020-10-12 14:07:51)