หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ มอบทุนนักศึกษาใหม่ เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 สมัครเรียนรับทุนทันที 10,000.-บาท ภายใน 20 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น onuma ( 2020-10-22 16:09:38)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ รับมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน จากบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) เสริมกำลัง พัฒนาคนดนตรี สู่มาตรฐานสากล sukitti ( 2020-10-12 14:07:51)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ทรีบิสฟิกซ์ จำกัด จัดหลักสูตรการรบ (พิเศษ) ทางธุรกิจ ที่รวม Keynote speaker นักธุรกิจตัวจริง เบอร์ 1 ของประเทศไทย sukitti ( 2020-10-07 14:00:40)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 sukitti ( 2020-08-27 09:13:21)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์วิชาชีพจากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน ตอบรับการเรียนการสอนยุคการสื่อสารดิจิทัลในปัจจุบัน sukitti ( 2020-07-24 09:15:37)

ม.พายัพ จับมือ บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่นฯ เปิดสอนหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล-เครื่องบิน เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ sukitti ( 2020-07-24 09:08:40)

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปรับหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0 เสริมความเป็นดิจิทัล เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพสู่อาเซียน sukitti ( 2020-07-24 09:06:05)

ม.พายัพ ขานรับนโยบาย จ.เชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน sukitti ( 2020-07-09 08:50:44)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) เอาใจคนวัย DIGITAL sukitti ( 2020-07-09 08:42:34)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เรียนแบบเร่งรัด ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้พร้อมกัน sukitti ( 2020-07-09 08:39:58)

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน) sukitti ( 2020-07-09 08:37:54)

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) sukitti ( 2020-07-09 08:33:57)

ม.พายัพ พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกวัยตามแนวชีวิตวิถีใหม่ sukitti ( 2020-07-09 08:31:40)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) sukitti ( 2020-06-18 14:19:53)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7) sukitti ( 2020-05-29 13:42:18)