หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2020-06-03 11:20:28)

กำหนดการและคู่มือการเข้าพักหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2020-06-03 11:08:28)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 sukitti ( 2020-06-01 11:53:11)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7) sukitti ( 2020-05-29 13:42:18)

Open Line SESSION ONE sukitti ( 2020-05-28 14:36:02)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ในสถานการณ์ COVID-19 sukitti ( 2020-05-25 14:06:24)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) sukitti ( 2020-05-20 16:01:25)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน) sukitti ( 2020-05-20 16:00:36)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เรียนแบบเร่งรัด ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้พร้อมกัน sukitti ( 2020-05-20 15:58:44)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2020-05-20 15:57:30)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) sukitti ( 2020-05-01 16:40:03)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5) sukitti ( 2020-04-09 11:43:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ ฉลองครบรอบ 46 ปี ด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2020-04-08 10:44:04)

Payap University Announcement PREVENTATIVE MEASURES REGARDING COVID-19 (Edition 4) sukitti ( 2020-03-23 19:23:31)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) sukitti ( 2020-03-23 19:22:00)