หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท sukitti ( 2021-02-18 23:10:42)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) waraporn ( 2021-02-16 14:29:05)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) sukitti ( 2021-02-09 12:20:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนเรียนฟรี จ่ายเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 5,450 บาท เรียนจบแล้วได้ทำงานทันที sukitti ( 2021-02-09 12:18:30)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” sukitti ( 2021-02-09 11:57:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาเข้าชมคลิปเพื่อทำใบงานได้ที่นี่ sukitti ( 2021-02-05 11:53:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขานรับนโยบาย จ.เชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน sukitti ( 2021-01-30 09:49:47)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2020-12-08 09:29:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกวัยตามแนวชีวิตวิถีใหม่ "New Normal" เพิ่มรูปแบบการเรียนรู้ตามความสนใจเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) sukitti ( 2020-11-09 10:12:20)

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการตลาดต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์ FRIENDS Teahouse พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นพลเมืองโลกอย่างแท้จริง sukitti ( 2020-11-09 09:42:07)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ รับมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน จากบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) เสริมกำลัง พัฒนาคนดนตรี สู่มาตรฐานสากล sukitti ( 2020-10-12 14:07:51)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์วิชาชีพจากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน ตอบรับการเรียนการสอนยุคการสื่อสารดิจิทัลในปัจจุบัน sukitti ( 2020-07-24 09:15:37)

ม.พายัพ จับมือ บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่นฯ เปิดสอนหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล-เครื่องบิน เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ sukitti ( 2020-07-24 09:08:40)

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปรับหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0 เสริมความเป็นดิจิทัล เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพสู่อาเซียน sukitti ( 2020-07-24 09:06:05)

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน) sukitti ( 2020-07-09 08:37:54)