หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2562 waraporn ( 2019-02-20 14:52:26)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) sukitti ( 2019-02-07 09:28:10)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate Program for Practical Nursing) sukitti ( 2019-02-07 09:19:08)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมรับทุนการศึกษา วันนี้ – 31 มีนาคม 2562 sukitti ( 2019-02-05 10:40:14)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี sukitti ( 2018-09-18 10:28:15)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เน้นสร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ onuma ( 2018-05-22 10:38:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา sukitti ( 2018-04-05 09:10:06)

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปรับหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0 เสริมความเป็นดิจิทัล เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพสู่อาเซียน sukitti ( 2018-03-27 09:35:24)