เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนาประมวลภาพกิจกรรม
สำนักวิจัย ม.พายัพ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป” ณ ห้อง Training ชั้น 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร โดยคุณกันยารัตน์ เอื้อมอัมพร, อาจารย์พิมประภา วรรณเนตร จากสำนักวิจัย และคุณเยาวทิวา นามคุณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 10:33)
มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภิญญา แซ่หลิน นางสาวณิชนันท์ สุรนันทน์บุตร นางสาวรุ่งทิวา ชัยทิตา และนางสาวยลลดา สาระภี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโต้วาที ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพรรษา แซ่ลี้ นางสาวปิยะดา แซ่หลี่ นางสาววิสุดา พรหมศิริแสน นางสาวทวินันท์ แซ่หลี่ และนางสาวสุนารี แซ่หลี่ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดเขียนเรียงความ ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 10:13)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : สู่การนำไปใช้” (หลักสูตรเร่งรัด : ระดับพื้นฐาน)
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 12:34)
ม.พายัพ ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา 13:56)
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ สร้างชื่อ  คว้า 2 รางวัลกรมสรรพากร  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 06 พ.ย. 57 เวลา 10:19)
สำนักหอสมุดแจ้งการคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 สำหรับคณาจารย์
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 06 พ.ย. 57 เวลา 13:43)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ประสานพลังรับมือวิกฤตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 31 ต.ค. 57 เวลา 11:03)
สำนักหอสมุด ม.พายัพ จัดนิทรรศการทัศนศิลป์ กลุ่มประยุกต์ศิลป์ ด้านประณีตศิลป์
โดย สำนักหอสมุด (วันที่ 17 ต.ค. 57 เวลา 10:32)