เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ม.พายัพ ประกาศผลสอบโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 3 แห่ง
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 04 ก.พ. 58 เวลา 14:53)
ม.พายัพ เปิดหลักสูตร Intensive Korean Program และ Intensive Chinese Program
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 เม.ย. 58 เวลา 11:41)
ม.พายัพ เปิดรับนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี โดยการเทียบโอน 
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 23 เม.ย. 58 เวลา 14:12)
ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ชมการสาธิตใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 21 เม.ย. 58 เวลา 15:11)
ม.พายัพ ได้รับการคัดเลือกและตัดสินให้ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 08 เม.ย. 58 เวลา 11:14)
คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 18:18)