เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา


ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
โดย สำนักงานอธิการบดี (วันที่ 20 ต.ค. 57 เวลา 16:24)
อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ 36 สถาบัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 15 ต.ค. 57 เวลา 13:05)


มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 ต.ค. 57 เวลา 09:41)
สำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดเสวนา “รวมพลังศิษย์เก่า ม.พายัพ”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 ต.ค. 57 เวลา 10:15)
สำนักวิจัย ขอเชิญฟังผลงานวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายและข้อเท็จจริงของปัญหาแรงงานต่างด้าวฯ”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 ต.ค. 57 เวลา 10:24)
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบทุนเพื่อเด็กไทย ประจำปีการศึกษา 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 ต.ค. 57 เวลา 10:36)
สำนักหอสมุด ม.พายัพ จัดนิทรรศการทัศนศิลป์ กลุ่มประยุกต์ศิลป์ ด้านประณีตศิลป์
โดย สำนักหอสมุด (วันที่ 17 ต.ค. 57 เวลา 10:32)
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 14 ต.ค. 57 เวลา 09:45)