เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา


ประมวลภาพกิจกรรม
องค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เขตแก้วนวรัฐ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 (ถ่ายภาพโดยนักศึกษาพยาบาลชมรม Mc Photo, มิตรา ทับแสง, อภิญญา ปามะ, พิมพ์ชนก สีพอ)
โดย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 01 ก.ย. 57 เวลา 14:08)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ นำทีมงานนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด Divergent Payap Dummy Company จัดบู๊ทกิจกรรมในงานมหกรรมชี้ช่องรวยเชียงใหม่ 2014 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ก.ย. 57 เวลา 09:21)


สำนักวิจัย ม.พายัพ จัดเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การบรรเลงเดี่ยวเทเนอร์ทรอมโบนประกอบการบรรยาย หัวข้อ “ท่อนเพลงบรรเลงเดี่ยวสำหรับเทนเนอร์ทรอมโบนตำแหน่งที่หนึ่ง ผลงานซิมโฟนีหมายเลข 3 ของ กุสตาฟ มาห์เลอร์”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ก.ย. 57 เวลา 11:26)
มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 01 ก.ย. 57 เวลา 12:02)
มหาวิทยาลัยพายัพ รับนักศึกษาใหม่โควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 3 แห่ง
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 01 ก.ย. 57 เวลา 13:24)
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ร่วมกับ บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  จัดทำ MOU เสริมศักยภาพ นักศึกษาให้มี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในตลาดทุน  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ก.ย. 57 เวลา 13:25)
ม.พายัพ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “โตยฮีต ต๋ามฮอย สานศิลป์ สู่ถิ่นล้านนา”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 25 ส.ค. 57 เวลา 10:32)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรให้ก้าวไกลในยุค AEC”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 25 ส.ค. 57 เวลา 12:55)